FFF-technoguide-bookAng matuto sa kapwa magsasaka ay napatunayan ng Federation of Free Farmers na mabisang paraan ng pagpapalaganap ng teknolohiya sa pagsasaka. Ito ang naging batayan sa pagbuo nitong aklat-gabay na “Kaya Ko, Kaya Mo… Pagpapanatili ng Buhay na Lupa.” Ibinabahagi dito ang karanasan ng mga magsasaka ng FFF sa pagsubok at pagpapahusay ng mga simple at abot kayang teknolohiya sa paggawa, sa kanila mismong bukid, ng mga organikong pataba at pamuksa ng peste upang mapahusay ang kondisyon ng lupa.

Tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pataba at pestisidyong kemikal. Ang ani naman ay bumababa sa mga bukiring umaasim at naninigas sa sobrang paglagay ng kemikal. Patuloy tayong umaangkat ng bigas mula sa ibang bansa dahil hindi tumataas ang ani, ang lupa ay nawawalan ng likas na taba nito, at mismong seguridad sa pagkain ng mga tao ang nanganganib. Dagdag pang babala sa kasiguruhan sa pagkain ang pagbabago ng klima kung hindi mabibigyan ang mga magsasaka ng kaalaman at pamamaraan upang umani ng sapat na pagkain sa mas mababang gastos at sa parehong sukat ng mga bukirin.

Maraming teknolohiya upang mapataas ang ani at mabawasan ang gastos sa pagsasaka. Subalit may angking kaangkupan ang teknolohiya na nasubukan, napatunayan, at pinahusay ng mga magsasaka sa kanilang sariling bukid. Dahil hindi natatapos ang pagpapayaman ng kaalaman, paanyaya din ang aklat-gabay na ito na tuloy-tuloy na pahusayin pa ang mga pamamaraang ibinahagi dito.


Mga Nilalaman

Panimula
Module 1 Ang Buhay na Lupa
Module 2 Basic Composting
Module 3 Basic Composting
Module 4 Shortened Composting
Module 5 Types of Micro-organisms
Module 6 Lactic Acid or Lactobacilli
Module 7 Pagkalap ng Mumunting Organismo mula sa Kawayan at sa Gubat
Module 8 Beneficial Indigenous Micro-organisms (BIM)
Module 9 Fish Amino Acid Extract (FAA)
Module 10 Fermented Fruit Extract (FFE)
Module 11 Fermented Plant Extract (FPE)
Module 12 Fermented Seaweed Extract (FSE)
Module 13 Calcium Phosphate (CalPhos)
Module 14 Organic Foliar Fertilizer Vegetative Stage (OFF-V)
Module 15 Organic Foliar Fertilizer Reproductive Stage (OFF-R)
Module 16 Neemplus (Katas ng Dahon at Bunga ng Neem)
Module 17 Fermented KBL (Katas ng Bawang at Luya)
Module 18 Pamatay Uod
Module 19 Pamatay Uod at Iba pang Insekto